Salos Szczecin - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Zegar

Logowanie

Regulamin

 

Regulamin

SL SALOS Szczecin, rocznik 2001

Zasady ogólne:

1.     Przystąpienie do klubu odbywa się za pomocą deklaracji klubowej.

2.     Składki za treningi uiszczamy w systemie miesięcznym do 25-tego dnia każdego miesiąca. Składki są uiszczane nie zależnie od ilości obecności zawodnika na treningach.

3.     Każdy zawodnik SL SALOS Szczecin musi posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające go do uprawiania sportu.

4.     Każdy zawodnik SL SALOS Szczecin musi mieć opłacone w klubie ubezpieczenie. Ubezpieczenie jest płatne jednorazowo za cały rok.

5.     Wystąpienie z klubu odbywa się w formie pisemnego podania ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego.

6.     Nie przestrzeganie zasad Regulaminu SL SALOS Szczecin może być podstawą  do skreślenia z listy zawodników SL SALOS Szczecin.

Treningi

1.     Treningi w SL SALOS Szczecin odbywają się dwa, trzy lub cztery razy w ciągu tygodnia.

2.     Długość jednostki treningowej uzależniona jest od adaptacji grupy do bodźców treningowych i może się wahać od 90 do 120 minut.

3.     Każda jednostka treningowa składa się z : rozgrzewki, ćwiczeń koordynacyjnych, części głównej ( gdzie doskonalone są elementy techniczne gry w piłkę nożną) oraz fazy uspokojenia organizmu po wysiłku.

4.     Chłopców obowiązuje przynoszenie i zakładanie ochraniaczy.

5.     Chłopcy zobowiązani są do regularnego uczestnictwa w treningach, sparingach, turniejach i zawodach, których organizatorem lub uczestnikiem będzie  SL SALOS.

6.     Trenerzy prowadzący zajęcia odnotowują obecności, raz na pół roku prowadząc selekcję odnośnie zachowania, systematyczności i postępów w grze w piłkę nożną. Na podstawie takiej selekcji cześć chłopców może być  skreślona z listy uczestników lub podzielona na grupy dla chłopców o wyższych umiejętnościach i dla chłopców o mniejszych umiejętnościach.

7.     Istnieje możliwość wcześniejszego skreślenia uczestnika zajęć sportowych w przypadku nagannego zachowania i nie przestrzegania zaleceń trenera podczas zajęć.

8.     Po rozpoczęciu systematycznego udziału w zajęciach rodzice zobowiązani są dostarczyć książeczkę badań sportowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dla chłopców uprawiających grę w piłkę nożną oraz są zobowiązani do systematycznego przedłużania ważności badań lekarskich. W przypadku braku aktualnych badań chłopiec nie będzie dopuszczony do zajęć  do momentu dostarczenia.

9.     Brak deklaracji zgłoszeniowej, oświadczenia rodziców wyrażającego zgodę na uczestnictwo oraz brak ważnych badań lekarskich zgodnie z obowiązującymi przepisami dla chłopców uprawiających piłkę nożną spowoduję niedopuszczenie dziecka do zajęć.

10.   Zajęcia z piłki nożnej odbywają się w dniach i  godzinach uzgodnionych i podanych do wiadomości.

11.   Trener ma prawo w wyjątkowych przypadkach nie dopuścić chłopca do udziału w zajęciach sportowych.

Zawodnicy

1.     Zawodnikiem klubu zostaje się poprzez wypełnienie i podpisanie deklaracji klubowej, co jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu SL SALOS Szczecin.

2.     Zawodnicy na każde zajęcia przynoszą pełen bidon z piciem (woda nie gazowana lub napój izotoniczny). Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowego trybu życia, odpowiedniego żywienia i higieny osobistej, czego będą uczeni na treningach.

3.     Zawodnicy zobowiązani są do godnego reprezentowania barw klubu, przez co w szczególności rozumiemy sportowe zachowanie podczas zawodów, zachowanie porządku na obiektach sportowych i kulturalne zachowanie wobec sędziów, trenerów i kolegów z klubu.

 

 

Rodzice

1.     Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia deklaracji zgłoszeniowej dotyczącej uczestnictwa dziecka w zajęciach sportowych i do wyrażenia zgody przez rodziców na udział dziecka w tychże zajęciach.

2.     Każdy chłopiec po okresie wstępnym(1-2 treningi) jest zobowiązany uiścić wpisowe w wysokości 30zł.

3.     Udział w turniejach odbywa się po uzgodnieniu z rodzicami, rodzice chłopców biorących udział pokrywają koszty transportu i wpisowego oraz zabezpieczają wyżywienie chłopca podczas wyjazdu i turnieju.

4.     Rodzice i opiekunowie podczas prowadzonych zajęć mogą przebywać jedynie po stronie trybun, a ewentualne swoje uwagi i pytania zgłaszać trenerom po zakończonych zajęciach.

5.     Rodzice i Opiekunowie zawodników zobowiązani są do przestrzeganie regulaminu SL SALOS Szczecin  osobiście w części ich dotyczącej oraz biorą odpowiedzialność za przestrzeganie regulaminu przez ich dzieci.

6.     Rodzice zobowiązani są do kulturalnego zachowania się  na treningach i meczach oraz do nie wykrzykiwania uwag odnośnie gry  czy podpowiedzi poszczególnym zawodnikom do czego wyłącznie uprawniony podczas meczy i treningów jest trener.

7.     Rodzice  nie wchodzą  do szatni zawodników  oraz na boisko podczas meczy i treningów.

8.     Rodzice proszeni są o aktywne uczestniczenie w życiu drużyny w szczególności o głośny doping na meczach i turniejach.

Reklama

Ostatnie spotkanie

Nie wprowadzono danych o ostatnich meczach.

Tabela ligowa

Trampkarze » Inne rozgrywki

Statystyki drużyny